บทคัดย่อ กลุ่ม เทคนิคคิดเลขในใจ เลขที่ 1เเละ 12

บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

 

หัวข้อ  การศึกษา
เรื่อง เทคนิคการคิดเร็ว

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.      ภาษาไทย   เรื่อง  การใช้ภาษาไทย    การอ่าน    คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ

2.      คณิตศาสตร์    เรื่อง
ระบบจำนวน
    ค่าประจำหลัก การกระทำทางคณิตศาสตร์และสมบัติต่าง ๆ      ของจำนวน (Mental calculator can lead to a better understanding of place
value, mathematical operations, and basic number properties)

จุดประสงค์

1.             เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจ

2.             เพื่อนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการดำเนินงาน

1.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกันบันทึกลงตัวร่างบทคัดย่อโครงงานเสนอต่อครูประจำวิชา
เพื่อความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงมือดำเนินงาน

2.             กลุ่มทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการทางสถิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น
ห้องสมุด สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์

3.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลหรือสร้างสื่อที่จำเป็นประกอบการนำเสนอโครงงาน
แล้วเสนอต่อครูประจำวิชา

4.             กลุ่มทำงานนำเสนอโครงงานต่อที่ประชุมในห้องเรียน
ตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์และให้ครู
,เพื่อนและผู้ปกครอง
ประเมินผลการทำโครงงานของกลุ่มทำงานโดยใช้แบบประเมิน3ชุด

5.             กลุ่มทำงานจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารโครงงานและสื่อประกอบต่างๆจำนวน
1 เล่ม พร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงลงแฟลชไดร์ฟ
นำส่งครูประจำวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรอรับแฟลชไดร์ฟคืนเมื่อ
อัพโหลดขึ้นบนเว็บของโรงเรียนแล้ว

ผลการดำเนินงาน

1.             สามารถเรียนรู้เรื่องการคิดเลขในใจ

2.             สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

 

บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

 

หัวข้อ  การศึกษา
เรื่อง เทคนิคการคิดเร็ว

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.      ภาษาไทย   เรื่อง  การใช้ภาษาไทย    การอ่าน    คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ

2.      คณิตศาสตร์    เรื่อง
ระบบจำนวน
    ค่าประจำหลัก การกระทำทางคณิตศาสตร์และสมบัติต่าง ๆ      ของจำนวน (Mental calculator can lead to a better understanding of place
value, mathematical operations, and basic number properties)

จุดประสงค์

1.             เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจ

2.             เพื่อนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการดำเนินงาน

1.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกันบันทึกลงตัวร่างบทคัดย่อโครงงานเสนอต่อครูประจำวิชา
เพื่อความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงมือดำเนินงาน

2.             กลุ่มทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการทางสถิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น
ห้องสมุด สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์

3.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลหรือสร้างสื่อที่จำเป็นประกอบการนำเสนอโครงงาน
แล้วเสนอต่อครูประจำวิชา

4.             กลุ่มทำงานนำเสนอโครงงานต่อที่ประชุมในห้องเรียน
ตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์และให้ครู
,เพื่อนและผู้ปกครอง
ประเมินผลการทำโครงงานของกลุ่มทำงานโดยใช้แบบประเมิน3ชุด

5.         กลุ่มทำงานจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารโครงงานและสื่อประกอบต่างๆจำนวน
1 เล่ม พร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงลงแฟลชไดร์ฟ
นำส่งครูประจำวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรอรับแฟลชไดร์ฟคืนเมื่อ
อัพโหลดขึ้นบนเว็บของโรงเรียนแล้ว

ผลการดำเนินงาน

1.             สามารถเรียนรู้เรื่องการคิดเลขในใจ

2.             สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์