บทคัดย่อ กลุ่ม เทคนิคคิดเลขในใจ เลขที่ 1เเละ 12

บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

 

หัวข้อ  การศึกษา
เรื่อง เทคนิคการคิดเร็ว

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.      ภาษาไทย   เรื่อง  การใช้ภาษาไทย    การอ่าน    คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ

2.      คณิตศาสตร์    เรื่อง
ระบบจำนวน
    ค่าประจำหลัก การกระทำทางคณิตศาสตร์และสมบัติต่าง ๆ      ของจำนวน (Mental calculator can lead to a better understanding of place
value, mathematical operations, and basic number properties)

จุดประสงค์

1.             เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจ

2.             เพื่อนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการดำเนินงาน

1.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกันบันทึกลงตัวร่างบทคัดย่อโครงงานเสนอต่อครูประจำวิชา
เพื่อความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงมือดำเนินงาน

2.             กลุ่มทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการทางสถิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น
ห้องสมุด สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์

3.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลหรือสร้างสื่อที่จำเป็นประกอบการนำเสนอโครงงาน
แล้วเสนอต่อครูประจำวิชา

4.             กลุ่มทำงานนำเสนอโครงงานต่อที่ประชุมในห้องเรียน
ตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์และให้ครู
,เพื่อนและผู้ปกครอง
ประเมินผลการทำโครงงานของกลุ่มทำงานโดยใช้แบบประเมิน3ชุด

5.             กลุ่มทำงานจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารโครงงานและสื่อประกอบต่างๆจำนวน
1 เล่ม พร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงลงแฟลชไดร์ฟ
นำส่งครูประจำวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรอรับแฟลชไดร์ฟคืนเมื่อ
อัพโหลดขึ้นบนเว็บของโรงเรียนแล้ว

ผลการดำเนินงาน

1.             สามารถเรียนรู้เรื่องการคิดเลขในใจ

2.             สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

 

บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

 

หัวข้อ  การศึกษา
เรื่อง เทคนิคการคิดเร็ว

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.      ภาษาไทย   เรื่อง  การใช้ภาษาไทย    การอ่าน    คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ

2.      คณิตศาสตร์    เรื่อง
ระบบจำนวน
    ค่าประจำหลัก การกระทำทางคณิตศาสตร์และสมบัติต่าง ๆ      ของจำนวน (Mental calculator can lead to a better understanding of place
value, mathematical operations, and basic number properties)

จุดประสงค์

1.             เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจ

2.             เพื่อนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการดำเนินงาน

1.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกันบันทึกลงตัวร่างบทคัดย่อโครงงานเสนอต่อครูประจำวิชา
เพื่อความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงมือดำเนินงาน

2.             กลุ่มทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการทางสถิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น
ห้องสมุด สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์

3.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลหรือสร้างสื่อที่จำเป็นประกอบการนำเสนอโครงงาน
แล้วเสนอต่อครูประจำวิชา

4.             กลุ่มทำงานนำเสนอโครงงานต่อที่ประชุมในห้องเรียน
ตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์และให้ครู
,เพื่อนและผู้ปกครอง
ประเมินผลการทำโครงงานของกลุ่มทำงานโดยใช้แบบประเมิน3ชุด

5.         กลุ่มทำงานจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารโครงงานและสื่อประกอบต่างๆจำนวน
1 เล่ม พร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงลงแฟลชไดร์ฟ
นำส่งครูประจำวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรอรับแฟลชไดร์ฟคืนเมื่อ
อัพโหลดขึ้นบนเว็บของโรงเรียนแล้ว

ผลการดำเนินงาน

1.             สามารถเรียนรู้เรื่องการคิดเลขในใจ

2.             สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 377 คน กำลังออนไลน์