วิภู ชมโคกกรวด ม.3/14 เลขที่ 26

  ** คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  !!

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า "ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงาน ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ เพื่อช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องการแสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงานให้มีคุณภาพ

2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้หรือมีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่าต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร result แล้วนำ result มาแสดงผลทางหน้าจอ

4.การวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

1.โครงสร้างตามลำดับ (sequence structure) เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selection sturcture) เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือกสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท

2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง

2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ

2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน

2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง 

3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ (iteration structure) เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น เพื่อหาค่า Factorial ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai