รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บทคัดย่อ                         การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการ  2)  เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการ  3)  เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ  4)  เพื่อประเมินผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ  5)  เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ                         ใช้รูปแบบการประเมินประยุกต์ของซิป (CIPP  Model)  ของสตัพเฟิลบีม  (Daniel  L.  Stuffelbeam)  และการประเมินผลกระทบ  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้มี  จำนวน 63 คน ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนวัดสำนักขันปีการศึกษา  2554  แยกเป็นครูที่ปรึกษา  จำนวน  12  คน  นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  จำนวน  21 คน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปีการศึกษา  2554  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  9  คน  และผู้ปกครองนักเรียนที่นักเรียนในความปกครองมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  จำนวน  /21  คน  ใช้เครื่องมือประเมินแบบมาตรส่วนประมาณค่า  จำนวน  8  ฉบับ  และแบบบันทึกข้อมูล  จำนวน  2  ฉบับ  รวม  10  ฉบับ  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                         ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้                         1.  ด้านสภาวะแวดล้อม                                  สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนวัดสำนักขันปีการศึกษา  2554  อยู่ในระดับมาก และยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น คือ การนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อการดำเนินโครงการ                         2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์