การพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บทคัดย่อ                        การพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาการทำการพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียน    2)  เพื่อพัฒนารูปแบบ การพัฒนาครูผู้สอนโดยการทำการพัฒนาความสามารถของครู  และ   3) เพื่อประเมินผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน โดยการทำการพัฒนาความสามารถของครูเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้    เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และการชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 1.)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน  เพื่อใช้สัมภาษณ์ครูผู้สอน  จํานวน  17  คน  โดยความสมัครใจ   แบบสัมภาษณ์เป็นคําถามปลายเปิด  แบ่งเป็น 2  ตอน ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผลการศึกษา จํานวน  3  ท่าน  เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้  แล้ววิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงเนื้อหา   แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่   ผู้อํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ  ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  5  ท่าน  เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาให้สามารถทําวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนได้  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้  2.)  แบบสัมภาษณ์เป็นคําถามปลายเปิด  แบ่งเป็น 2  ตอน ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผลการศึกษาจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของเนื้อหา  และภาษาที่ใช้แล้ว วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงเนื้อหา              3.) แบบประเมินผลการดําเนินการทําการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลงานวิจัยของครูผู้สอน แบบประเมิน  แบ่งออกเป็น 2  ตอน ผู้วิจัยหาคุณภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผลการศึกษา  จํานวน 3 ท่าน ให้ตรวจสอบ ความถูกต้อง  และความสอดคลองเหมาะสมของเนื้อหา โดยการหาค่า IOC  พบว่า มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ  4.)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อประเมิน ความสําเร็จของผู้เรียนเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่าง  ก่อนเรียนและหลังเรียน  5.)  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา โดยการทําการพัฒนาความสามารถของครู เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของครู    แบบประเมิน   แบ่งออกเป็น 2 ตอน   ผู้วิจัยหาคุณภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผลการศึกษา  จํานวน 3 ท่าน   ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องเหมาะสมของเนื้อหา  โดยการหาค่า IOC  พบว่า  มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์