รายงานการใช้หนังสือนิทานคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสำนักขัน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสำนักขัน  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดสำนักขัน อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 แผน รวมเวลา 17 ชั่วโมง 2)หนังสือนิทานคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสำนักขัน จำนวน 5 เล่ม และ3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 3  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ(t – test แบบDependent)     ผลการศึกษา  พบว่า                        1. หนังสือนิทานคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสำนักขัน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  82.24/81.17                      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสำนักขัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์