“รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค ประเมินในด้านความสัมพันธ์              เชิงตรรกะของความคาดหวังและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ประเมิน              ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  และการตัดสินใจ  ในด้านสิ่งนำ                ด้านการปฏิบัติ และด้านผลที่ตามมา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์สัมบูรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ครูผู้สอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ผู้ปกครอง  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  รวม 212 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ  แล้วสัมภาษณ์นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 11 คน เพื่อให้คำตอบของการประเมินชัดเจนขึ้น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เนื้อหาจาก                     การสัมภาษณ์   ผลการประเมินพบว่า1. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านสิ่งนำ ด้านการปฏิบัติและด้านผลที่ตามมา  ด้านความสัมพันธ์เชิงตรรกะของความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด  และความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อยู่ในระดับมาก2. ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในด้านสิ่งนำ ด้านการปฏิบัติและด้านผลที่ตามมา  ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับมาก  จึงไม่มีความสอดคล้องกัน 3. การตัดสินใจในด้านสิ่งนำ ด้านการปฏิบัติ และด้านผลที่ตามมา ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์สัมบูรณ์ ส่วนการตัดสินคุณค่าจากความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง ด้านสิ่งนำ ด้านการปฏิบัติ และด้านผลที่ตามมาผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์สัมบูรณ์ทั้ง 3 ด้านและสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์  สรุปว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช              เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์