โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ลายสานรูปเรขาคณิต

เนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงงาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การแปลงทางเรขาคณิต

การเลื่อนขนาน
คือการเลื่อนจุดทุกจุดไปตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็น  ระยะทางที่เท่ากันและใช้เวกเตอร์
ของการเลื่อนขนานเพื่อบอกทิศทางและระยะทาง 
ภาพที่เกดขึ้นมีทิศทางเดียวกับภาพเดิม 
สมบัติการเลื่อนขนานคือ

1. รูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานเท่ากันทุกประการ

2. ระยะห่างระหว่างจุดที่สมนัยกันของรูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานหรือขนาดของการเลื่อนขนานเท่ากัน

3. ส่วนของเส้นตรงที่สมนัยกันของรูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะเท่ากันหรือขนานกัน

4. การเลื่อนขนานจะต้องมีทิศทาง

การสะท้อน
คือ 
การแปลงที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนโดยจุดทุกที่ไม่อยู่บนเส้น
สะท้อนจะ 
มีจุดสะท้อนซึ่งห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากับระยะห่างของจุดนั้นกับเส้นสะท้อน  สมบัติการสะท้อนคือ

1. รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการ

2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนของส่วนของเส้นตรงนั้น
ไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่

3. ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่สมนัยกันบนภาพทีได้จากการสะท้อนจะขนานกันและไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากัน

การหมุน
คือ 
การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด
O ที่ตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนแต่ละจุด P บนระนาบมี P ? เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาด K โดยที่ถ้าจุด P ไม่ใช่จุด O แล้ว OP = OP' และขนาดของมุม เท่ากับ k 2. ถ้าจุด P เป็นจุดเดียวกันกับจุด O แล้ว P เป็นจุดหมุน  สมบัติของการหมุนมีดังนี้

1. รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการ

2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จาก
การหมุนส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่

3. จุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนแต่ละคู่
จะอยู่บนวงกลมที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางเดียวกัน
แต่วงกลมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีรัศมียาวเท่ากัน

 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วราศุภวิชญ์ 
ชั้นม
.2/13  เลขที่22

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 200 คน กำลังออนไลน์