การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    การซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน

เวลา  1  ชั่วโมง

1.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

    การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านจะต้องใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    2.1   ตัวชี้วัด

                 
ง 1.1
        ม.4-6/4      มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

                          ม.4-6/6    มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

                          ม.4-6/7      ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2   

จุดประสงค์การเรียนรู้

1)  อธิบายหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านได้

2)  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านได้

 

3.  สาระการเรียนรู้

3.1   

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

         1) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก และ

             ประเมินทางเลือก เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

          2) คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณงามความดี
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

              ที่สำคัญๆ เช่น ขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์

         3) การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นคุณธรรมในการทำงาน

    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     4.1   ความสามารถในการสื่อสาร

     4.2   ความสามารถในการคิด

         1) ทักษะการสรุปลงความเห็น                2) 
ทักษะการให้เหตุผล
                  3) ทักษะการสังเคราะห์

    4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย                                                          2.  ใฝ่เรียนรู้

    3. ประหยัด                                                      4.  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 

&  วิธีสอนแบบสาธิต