การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    การซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน

เวลา  1  ชั่วโมง

1.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

    การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านจะต้องใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    2.1   ตัวชี้วัด

                 
ง 1.1
        ม.4-6/4      มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

                          ม.4-6/6    มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

                          ม.4-6/7      ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2   

จุดประสงค์การเรียนรู้

1)  อธิบายหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านได้

2)  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านได้

 

3.  สาระการเรียนรู้

3.1   

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

         1) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก และ

             ประเมินทางเลือก เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

          2) คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณงามความดี
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

              ที่สำคัญๆ เช่น ขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์

         3) การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นคุณธรรมในการทำงาน

    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     4.1   ความสามารถในการสื่อสาร

     4.2   ความสามารถในการคิด

         1) ทักษะการสรุปลงความเห็น                2) 
ทักษะการให้เหตุผล
                  3) ทักษะการสังเคราะห์

    4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย                                                          2.  ใฝ่เรียนรู้

    3. ประหยัด                                                      4.  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 

&  วิธีสอนแบบสาธิต

 

ขั้นที่  1 
เตรียมการสาธิต

 

 

สื่อการเรียนรู้   :   1. เครื่องมือช่าง 

                       2. วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

1.      

ครูจัดเตรียมเครื่องมือช่าง และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ดังนี้

1) การตรวจซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

2) การตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้า

2.      

ครูทดลองซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสาธิต

 

 

 

ขั้นที่  2 
สาธิต

 

 

สื่อการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ ม.6

                       2. เครื่องมือช่าง

                       3. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้าที่ชำรุด

                     4. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน

1.      

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

2.      

นักเรียนรวมกลุ่มเดิม
(จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน
จากหนังสือเรียน
แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน

3.      

ครูนำตัวอย่างหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้าที่ชำรุด
มาแสดงหน้าชั้นเรียน จากนั้นถามนักเรียนว่า นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ชำรุด และชำรุดอย่างไร 

4.      

นักเรียนตอบคำถามหรืออธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสภาพ           การชำรุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามความเข้าใจของตนเอง

5.      

ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ครูจะสาธิตการซ่อมแซมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้า

6.      

ครูสาธิตการซ่อมแซมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้า พร้อมอธิบายประกอบทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ
เพื่อให้นักเรียนสังเกตและจดจำได้อย่างถูกต้อง

 

คำถามกระตุ้นความคิด

Ÿ    การศึกษาวิธีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า     มีความจำเป็นอย่างไร                                            

      (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

 

 

 

 

 

 

 

                                

ขั้นที่  3 
สรุปการสาธิต

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —

1.      

นักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการซ่อมแซมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้า ตามที่ครูสาธิต โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

2.      

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

 

คำถามกระตุ้นความคิด

Ÿ    การซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน         มีประโยชน์อย่างไร

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

 

ขั้นที่  4 
วัดผลประเมินผล

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

 

คำถามกระตุ้นความคิด

Ÿ    นักเรียนจะทำอย่างไร หากการซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูง

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)


·      

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
1 ชิ้น เพื่อนำมาสาธิตการประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซม
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่กำหนด
ดังนี้

1)     

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

2)     

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

3)     

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน

(ครูอาจให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน)

Ü  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานช่าง

 

7.  การวัดและประเมินผล

 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ประหยัด

และมุ่งมั่นในการทำงาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตการสาธิตการประกอบ
ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

แบบประเมินการสาธิตการประกอบ
ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

 

8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

    8.1   สื่อการเรียนรู้

         1) หนังสือเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

         2) เครื่องมือช่าง

         3) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้าที่ชำรุด

         4) วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

    8.2   แหล่งการเรียนรู้

         —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด)

 แบบประเมินการสาธิตการประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

ลำดับที่

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

 

 

 

 

2

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

 

 

 

 

3

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน

 

 

 

 

                                                                                
รวม

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                                                  
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

             ดีมาก        =      4                                   

        ดี             =      3

        พอใช้        =      2

        ปรับปรุง     =      1

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

11
- 12

ดีมาก

 

 

9 -
10

ดี

 

 

6 -
8

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า
6

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

                                                               

แบบบันทึกการอ่าน

                  

ชื่อหนังสือ                                              ชื่อผู้แต่ง
                              นามปากกา                         

สำนักพิมพ์                                                   สถานที่พิมพ์
                              ปีที่พิมพ์                                   

จำนวนหน้า
                  ราคา            บาท อ่านวันที่
             เดือน              พ.ศ.               เวลา             

        

          1. สาระสำคัญของเรื่อง

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                              

                                                                                                                                      

        2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        3. สิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                                            

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                              

        4. ข้อเสนอแนะของครู                                                                           

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

       

        ลงชื่อ                                   
นักเรียน                 ลงชื่อ                                       
ผู้ปกครอง

              (                                             )                               
(                                      )

 

ลงชื่อ                                         ครูผู้สอน

                                                   (                                    )

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

             ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน                                                    ให้      4        คะแนน

          ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย                                              ให้      3        คะแนน

          ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่                                              ให้      2        คะแนน

          ผลงานมีข้อบกพร่องมาก                                                          ให้      1        คะแนน   

 

แบบประเมิน     การนำเสนอผลงาน

 

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด
ü ลงในช่อง

               ที่ตรงกับระดับคะแนน

 

ลำดับที่

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1

ความถูกต้องของเนื้อหา

 

 

 

 

2

ความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

3

วิธีการนำเสนอผลงาน

 

 

 

 

4

การนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

5

การตรงต่อเวลา

 

 

 

 

                                                                                
รวม

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                     
............../.................../................

 

เกณฑ์การให้คะแนน

             ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน                            ให้           4        คะแนน

          ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน                   ให้           3        คะแนน

          ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่            ให้           2        คะแนน

          ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก                         ให้           1        คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

18 - 20

ดีมาก

 

 

14 - 17

ดี

 

 

10 - 13

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า 10

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การทำงานกลุ่ม

 

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด
ü ลงในช่องที่ตรงกับ

               ระดับคะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ของผู้รับการ

ประเมิน

ความร่วมมือกันทำกิจกรรม

การแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

การตั้งใจทำงาน

การแก้ไขปัญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุ่ม

รวม

20 คะแนน

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                        
............../.................../................

 

เกณฑ์การให้คะแนน

             ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                     ให้           4        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                             ให้           3        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                              ให้           2        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                             ให้           1        คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

18 - 20

ดีมาก

 

 

14 - 17

ดี

 

 

10 - 13

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า 10

ปรับปรุง

 

 

แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด
ü ลงในช่องที่ตรงกับ

               ระดับคะแนน

 

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1.
รักชาติ ศาสน์

    กษัตริย์

1.1   ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้
และอธิบายความหมาย

        ของเพลงชาติ

 

 

 

 

1.2   ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

 

 

 

 

1.3   ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการทำกิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน

        และสังคม

 

 

 

 

1.4   เป็นผู้นำหรือเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี

        ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และสังคม ชื่นชม ปกป้อง

        ความเป็นชาติไทย

 

 

 

 

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

        และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน

 

 

 

 

1.6   เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

        พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ

        พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

 

 

 

 

 

2.
ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1   ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง

 

 

 

 

2.2   ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวที่จะกระทำความผิด ทำตาม

        สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่
หรือผู้ปกครอง และครู เป็นแบบอย่าง

        ที่ดีด้านความซื่อสัตย์

 

 

 

 

2.3   ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

        และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์

 

 

 

 

3.
มีวินัย รับผิดชอบ

3.1   ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว

        โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ

        กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
และรับผิดชอบในการทำงาน ปฏิบัติ

        เป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

 

 

4.
ใฝ่เรียนรู้

4.1   แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

 

4.2   มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

4.3   สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

 

 

 

 

5.
อยู่อย่างพอเพียง

5.1   ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้
ฯลฯ อย่างประหยัด

        คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
และใช้เวลาอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

5.2   ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี

 

 

 

 

5.3   ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล

 

 

 

 

5.4   ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น

        กระทำผิดพลาด              

 

 

 

 

                                                                                                               
แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ต่อ)

 

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขีด
ü ลงในช่องที่ตรงกับ

               ระดับคะแนน

 

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

 

5.5   วางแผนการเรียน
การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน

        ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

 

 

 

 

5.6   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม
และสภาพแวดล้อม ยอมรับ

        และปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

6.
มุ่งมั่นในการทำงาน

6.1   เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

6.2   ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ

 

 

 

 

6.3   ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างรอบคอบ

 

 

 

 

6.4   ทุ่มเท ทำงาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค

 

 

 

 

6.5   พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ

 

 

 

 

6.6   ชื่นชมผลงานความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ

 

 

 

 

7.
รักความเป็นไทย

7.1   มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 

 

 

 

7.2   เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

8.
มีจิตสาธารณะ

8.1   รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน

 

 

 

 

8.2   อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สิน และอื่นๆ

        พร้อมช่วยแก้ปัญหา

 

 

 

 

8.3   ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน

 

 

 

 

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
ชุมชน

        เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                            
............../.................../................

 

เกณฑ์การให้คะแนน

             ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                     ให้           4        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                             ให้           3        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                              ให้           2        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                             ให้           1        คะแนน

 

 

 

 

บันทึกหลังแผนการสอน

           Ÿ  ด้านความรู้

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        Ÿ  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        Ÿ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                              

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        Ÿ  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล
(ถ้ามี))
             

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

 

         Ÿ  ปัญหา/อุปสรรค

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        Ÿ  แนวทางการแก้ไข

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

 

 ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

          ข้อเสนอแนะ                                                                                                                

                                                                                                                                      

                                                                                           ลงชื่อ
                          
         

                                                                                           (                                         )

                                                                                           ตำแหน่ง
                                

 

 

 

บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

 

         ตอนที่ 1     นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้

                          ต่อไปนี้   ง 1.1   (ม.4-6/4, ม.4-6/6, ม.4/-6/7)

          Ÿ   ด้านความรู้

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                            (จำนวน                                      คน 
คิดเป็นร้อยละ                                      )

          Ÿ   ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

          Ÿ   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

        Ÿ   ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น
หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

         สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด) ประจำหน่วยการเรียนรู้

             Ÿ   ระดับคุณภาพดีมาก       จำนวน                                                          คน คิดเป็นร้อยละ                                                           

          Ÿ   ระดับคุณภาพดี             จำนวน                                                          คน คิดเป็นร้อยละ                                                           

          Ÿ   ระดับคุณภาพพอใช้       จำนวน                                                          คน คิดเป็นร้อยละ                                                           

          Ÿ   ระดับคุณภาพปรับปรุง   จำนวน                                                          คน คิดเป็นร้อยละ                                                           

           Ÿ   ปัญหา/อุปสรรค

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

          Ÿ   แนวทางการแก้ไข

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

 ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

          ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  ลงชื่อ
                                             

                                                                                                                  (                                                    )

                                                                                                           ตำแหน่ง                                                 

ตอนที่ 2   การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านคุณภาพผู้เรียน)

ร้อยละ

มาตรฐานที่

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

1.1 

   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ                                           

 

1.2

   มีน้ำหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

       1.3
               ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ                               และปัญหาทางเพศ

 

       1.4
                เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

       1.5
   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

 

       1.6     สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

 

มาตรฐานที่
2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

2.1 

   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร                                                                     

 

        2.2
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

 

       2.3
               ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
           

 

       2.4
               ตระหนัก
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐานที่

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

3.1    มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
            

 

        3.2
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

       3.3
               เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
         

 

       3.4
               ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

 

มาตรฐานที่
4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา            
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

 

4.1    สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
             

 

        4.2
นำเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

 

       4.3
               กำหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
  

 

       4.4
               มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 

มาตรฐานที่

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

5.1    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์                                 

 

        5.2
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

 

       5.3
               ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
       

 

       5.4
               ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

 

มาตรฐานที่
6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี                     ต่ออาชีพสุจริต

 

6.1    วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ                                                             

 

        6.2
ทำงานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

       6.3
               ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          

 

       6.4
               มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

 

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 171 คน กำลังออนไลน์