รายงานการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตร          
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านมะเมียง
ผู้ศึกษา             นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียน            โรงเรียนบ้านมะเมียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ปีที่ศึกษา           2554

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านมะเมียงครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตร    ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการสอนคณิตศาสตร์   เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะเมียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 27 คน ได้มา   โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนคณิตศาสตร์และแผนการจัดการเรียนรู้   เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปทรงและ   การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นรายข้อ  โดย เลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง .20 - .08 และอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้วิธี KR – 20 (Kuder Richardson Formular 20) โดยใช้ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์  เรื่องรูปทรงและการหาปริมาตรของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
1.    ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.87/ 84.80  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.    ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6878  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.78
3.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและ
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   =  4.46) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ   มากที่สุด (   =  4.60)  และมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหา ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนและด้าน   การวัดประเมินผลอยู่ในระดับมาก (   =  4.40, 4.40  และ  4.47)  ตามลำดับ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์