นายพชร ลือชา ชั้นม.3/4 เลขที่ 5

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  
1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย
ตอบ 1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา หรือ สิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า"ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงาน ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ เพื่อจะช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องแสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงานให้มีคุณภาพ
       2) การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบอาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้ หรือ มีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่า ต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ
       3) การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ ภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ปลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร result แล้วนำ result มาแสดงผลทางหน้าจอ
       4) การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)
รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมโครงสร้าง ดังนี้
 1.โครงสร้างตามลำดับ
เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง
หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว
และขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก
เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือก
สามารถแบ่งได้
4 ประเภท ดังนี้
2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น
2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและถ้าเป็นเท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง
2.3คำสั่งแบบซ้อนกัน
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข
ถ้าเป็นเท็จทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข
2.4คำสั่งหลายแบบทางเลือก เมื่่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบ เงื่อนไข
ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ
3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ
ตามเงื่อนไข เช่น การหาค่า
Factoricl ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์