การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

                                ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

                                ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้วิจัย                     นายสุรชาติ  ค้ำชู

โรงเรียน                โรงเรียนบัวลาย  อำเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์                2556

 

 


บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมครู  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
(2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานก่อนและหลังการอบรม
  (3) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมครู  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มเป้าหมายที่
1 เป็นครูโรงเรียนบัวใหญ่ 
อำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ภาคเรียนที่ 1  ปีกรศึกษา 2554  จำนวน 
43  คน 
เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองชุดฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมายที่  2  เป็นครูในโรงเรียนบัวลาย  อำเภอ

บัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2554  จำนวน 
26  คน
  เป็นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาผลการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้มีจำนวน

3
ชุด  ประกอบด้วย  (1)  ชุดฝึกอบรมครู 
เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  (
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู  เรื่อง 
การจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงาน  (3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมครู  เรื่อง 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  สถิติที่ใช้คือ (1)
ค่าร้อยละ (
Percentage) 
(
2)  ค่าเฉลี่ย
(
Mean)  และ(3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)  

 

ผลการวิจัยพบว่า

                1.  ได้ชุดฝึกอบรม  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัด

นครราชสีมา  จำนวน 5 ชุด 
คือ ชุดที่
1
เรื่อง  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.50/87.30 
ชุดที่
2  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.40/86.90 
ชุดที่
3
 เรื่อง  การออกแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.20/87.60 
ชุดที่
4  เรื่อง
 การคิดข้อที่ศึกษาและการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.50/89.20 
ชุดที่ 5  เรื่อง  การเขียนรายงานโครงงาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.90/88.80 
โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ  86.70
/87.96  กล่าวคือ
ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                2. 
ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่อบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมครู  เรื่อง 
การจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงาน  ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนอบรม  โดยมีคะแนนพัฒนาการร้อยละ 30.60

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมครู  เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  =
 4.75) 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์