นาย ธีรเดช พิมลนอก ม.3/4 เลขที่ 37

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  
1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย
 
ตอบ 1) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา หรือ สิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า"ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงาน ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ เพื่อจะช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องแสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงานให้มีคุณภาพ
 
       2) การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบอาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้ หรือ มีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่า ต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ
 
       3) การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ ภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ปลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร result แล้วนำ result มาแสดงผลทางหน้าจอ
 
       4) การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 
 
2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)   
 
1.โครงสร้างตามลำดับ  เป็นโครงสร้างที่มีขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับก่อนหลัง ทำงานจากบนลงล่าง มีการประมวลผลเพียงครั้งเดียว
 
2. โครงสร้างแบบมีทางเลือก  แบ่งเป็นดังนี้
 
2.1  เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขที่เป็นจริง  เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป้นจริงเท่านั้น
 
2.2  เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ   เป็นการทำงานงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่ง และถ้าเป็นเท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง
 
2.3   คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน  เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง และถ้าเป็นเท็จทำอีกคำสั่งหนึ่ง ถ้าเป็น เท็จจะตรวจสอบเงื่อนไขเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
 
2.4  คำสั่งหลายทางเลือก  เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกั บส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้น
 
3. โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ  เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆตามเงื่อนไข  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์