รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม ชั้นมํยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผลงาน            รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา 

                         หน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 
โรงเรียนเทศบาล
6
(วัดตันตยาภิรม)

 

ชื่อผู้รายงาน       
 นายธนกฤต    แสนพันตรี

 

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ตามมาตรฐาน  E1/E2  เท่ากับ  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม  3)
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง
พันธุกรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง
(
Purposive Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม จำนวน
5
เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง           พันธุกรรม  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที 
(t – test  dependent)

           
ผลการวิจัยพบว่า

                  1.  บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้
เรื่องพันธุกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1 มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐาน
E1/E2  เท่ากับ 
86.00 / 85.56

           
2.  
ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม
สูงกว่าก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

           
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง พันธุกรรม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์