การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    การซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน

 

1.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

    การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านจะต้องใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    2.1

              มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

            มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

            ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2   

จุดประสงค์การเรียนรู้

1)  อธิบายหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านได้

2)  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้านได้

 

3.  สาระการเรียนรู้

3.1   

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

         1) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก และ

             ประเมินทางเลือก เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

          2) คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณงามความดี
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

              ที่สำคัญๆ เช่น ขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์

         3) การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นคุณธรรมในการทำงาน

    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     4.1   ความสามารถในการสื่อสาร

     4.2   ความสามารถในการคิด

         1) ทักษะการสรุปลงความเห็น                2) 
ทักษะการให้เหตุผล
                  3) ทักษะการสังเคราะห์

    4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย                                                          2.  ใฝ่เรียนรู้

    3. ประหยัด                                                      4.  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

 

ขั้นที่  1 
เตรียมการสาธิต

 

 

1.      

ครูจัดเตรียมเครื่องมือช่าง และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ดังนี้

1) การตรวจซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

2) การตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้า

2.      

ครูทดลองซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสาธิต

 

 

 

ขั้นที่  2 
สาธิต

 

 

สื่อการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ ม.6

                       2. เครื่องมือช่าง

                       3. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้าที่ชำรุด

                     4. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน

1.      

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

2.      

นักเรียนรวมกลุ่มเดิม
(จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน
จากหนังสือเรียน
แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน

3.      

ครูนำตัวอย่างหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้าที่ชำรุด
มาแสดงหน้าชั้นเรียน จากนั้นถามนักเรียนว่า นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ชำรุด และชำรุดอย่างไร 

4.      

นักเรียนตอบคำถามหรืออธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสภาพ           การชำรุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามความเข้าใจของตนเอง

5.      

ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ครูจะสาธิตการซ่อมแซมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้า

6.      

ครูสาธิตการซ่อมแซมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้า พร้อมอธิบายประกอบทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ
เพื่อให้นักเรียนสังเกตและจดจำได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

ขั้นที่  3 
สรุปการสาธิต

1.      

นักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการซ่อมแซมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้า ตามที่ครูสาธิต โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

2.      

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

 

 

ขั้นที่  4 
วัดผลประเมินผล

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

 

 

·      

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
1 ชิ้น เพื่อนำมาสาธิตการประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซม
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่กำหนด
ดังนี้

1)     

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

2)     

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

3)     

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน

(ครูอาจให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน)

Ü  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานช่าง

 

7.  การวัดและประเมินผล

 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ประหยัด

และมุ่งมั่นในการทำงาน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตการสาธิตการประกอบ
ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

แบบประเมินการสาธิตการประกอบ
ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

    8.1   สื่อการเรียนรู้

         1) หนังสือเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

         2) เครื่องมือช่าง

         3) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
และเตารีดไฟฟ้าที่ชำรุด

         4) วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

   

        

 

 

 

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด)

 

แบบประเมินการสาธิตการประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

ลำดับที่

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

 

 

 

 

2

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

 

 

 

 

3

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน

 

 

 

 

                                                                                
รวม

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                                                  
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน

             ดีมาก        =      4                                   

        ดี             =      3

        พอใช้        =      2

        ปรับปรุง     =      1

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

11
- 12

ดีมาก

 

 

9 -
10

ดี

 

 

6 -
8

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า
6

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการอ่าน

                  

ชื่อหนังสือ                                              ชื่อผู้แต่ง
                              นามปากกา                         

สำนักพิมพ์                                                   สถานที่พิมพ์
                              ปีที่พิมพ์                                   

จำนวนหน้า
                  ราคา            บาท อ่านวันที่
             เดือน              พ.ศ.               เวลา             

        

          1. สาระสำคัญของเรื่อง

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                              

                                                                                                                                      

        2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        3. สิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                                            

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                              

        4. ข้อเสนอแนะของครู                                                                           

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

       

        ลงชื่อ                                   
นักเรียน                 ลงชื่อ                                       
ผู้ปกครอง

              (                                             )                               
(                                      )

 

ลงชื่อ                                         ครูผู้สอน

                                                  
(                                    )

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

             ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน                                                    ให้      4        คะแนน

          ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย                                              ให้      3        คะแนน

          ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่                                              ให้      2        คะแนน

          ผลงานมีข้อบกพร่องมาก                                                          ให้      1        คะแนน   

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์