ราชภัฏรำไพพรรณี รับป.ตรี ภาคปรกติ เรียนเสาร์-อาทิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-มีความประพฤติเรียบร้อย
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
-กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.
-ผู้สมัครบางสาขาวิชา จะต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
-ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
-มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
-เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-ไม่เคยมีประวัติความประพฤิตเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
อนึ่ง ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครูอาจารย์ของสถานศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัย จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากกรมเจ้าสังกัดหรือผู้ที่กรมเจ้าสังกัดมอบหมายแสดงด้วย
คณะที่เปิดรับมีดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวนรับ 100 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม จำนวนรับ 19 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวนรับ 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวนรับ 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 30 คน
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 20 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวนรับ 20 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวนรับ 30 คน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 100 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนรับ 60 คน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวนรับ 30 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (กลุ่มวิชาสื่อสารการท่องเที่ยว) จำนวนรับ 20 คน สาขาวิชการสื่อสารมวลชน (กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์) จำนวนรับ 20 คน (กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) จำนวน 20 คน
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2556 เวลา 08.30-15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดาวน์โหลดได้ที่ www.rbru.ac.th
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
-ค่าสมัคร 300 บาท
-ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องนำเอกสารฉบับจริงและถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์