ม.เกษตร กําแพงแสน รับตรงวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556 โดยวิธีรับตรง รับจำนวนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมี หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
-มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
-เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    -เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
-ไม่เคยได้รับโทษทางอาญา
-มีผู้รับรองว่าอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดจนจบหลักสูตรการศึกษา
หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน
-ใบ ร.บ./ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงด้วย)
-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
-บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ 1 ชุด
-สำเนาผลการสอบ GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 
การขอรับใบสมัคร
-ขอรับใบสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556
-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://eng.kps.ku.ac.th, http://www.civil.eng.kps.ku.ac.th/
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร 6 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าสมัครจำนวน 300 บาท
สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 (พิจารณาจากวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา) โดยส่งจดหมายลงทะเบียน พร้อมธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.กาแพงแสน ในนาม คุณสุพิชฌาย์ ธรรมลังกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ในราคา 350 บาท พร้อมหลักฐานการสมัครอย่างครบถ้วน (โดยสามารถพรินต์ใบสมัครทางเว็บไซต์) ส่งไปยัง โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายตรง 0-3435-1851 หรือ 0-3428-1074 ต่อ 7403, 7404 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://eng.kps.ku.ac.th, www.civil.eng.kps.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์