สวนสุนันทาขยายเวลารับ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 2 ปริญญา ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับมหาวิทยาลัยนอร์มอลเทียนจิน จำนวน 10 คน
2.หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 1 ปริญญา ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กรณีจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง (ก.พ.) หรือ
2.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ แต่มีความถนัดด้านภาษาจีนและสามารถสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนระบบใหม่ (HSK) ได้ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ
3.มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ/หรือผู้มีประสบการณ์สอนภาษาจีนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองจากสถาบันต้นสังกัดอย่างใดอย่างหนึ่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
การรับใบสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการสมัครได้ที่ www.grad.ssru.ac.th หรือ
2.รับใบสมัครได้ที่ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 หรือ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์  และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
การสมัคร
1.สมัครด้วยตนเองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 หรือสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ
2.สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.grad.ssru.ac.th โดยการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือชําระผ่านตู้เอทีเอ็ม เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 158-220967-1 ชื่อบัญชี บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซนต์คาเบียล แล้วส่งใบ pay in หรือสลิปเอทีเอ็ม เขียนชื่อนามสกุล มาที่โทรสาร 0-2160-1177 และโทรศัพท์ยืนยันที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1174-80
เอกสารประกอบการสมัคร
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ไม่สวมชุดครุย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
-สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด
-สําเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
-สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ
-หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน 3 ฉบับ
-หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 3 ฉบับ
-หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 3 ฉบับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์