วิทยาลัยพยาบาลฯ นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยดราชการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
-เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
-มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปรกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
-มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
-เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 28.4
-ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2555 และไม่เป็นภิกษุสามเณร
ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 โควตา ตามที่มีคุณสมบัติสมัครได้ ซึ่งมีการจัดสรรโควตาไว้ดังนี้
1.โควตาบุคคลทั่วไป รับจำนวน 75 คน
2.โควตาบุตรตำรวจตระเวณชายแดน รับจำนวน 5 คน ให้สิทธิ์การเป็นบุตรของบุคลากรในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 2 ในการสมัคร
3.โควตาบุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนม รับจำนวน 20 คน ใช้สิทธิ์การมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครพนมไม่น้อยกว่า 2 ปี และการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนมในการสมัคร
4.โควตาบุคคลจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัย รับจำนวน 50 คน ใช้สิทธิ์การมีทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา/ตนเองในเขตจังหวัดและอำเภอที่แหล่งฝึกตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครตามแบบใบสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
-ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย
-ระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.1) ตั้งแต่ภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) พร้อมสำเนาภาพถ่าย
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ 3X4 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
-ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมสำเนาภาพถ่าย ได้แก่ O-NET, GAT, PAT 2 สามารถนำผลสอบประจำปีการศึกษา 2554-2555 มาใช้ในการสมัครได้
สถานที่รับสมัคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4251-1860 (งานทะเบียนวัดและประเมินผล)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์