เด็กชาย พิริยะพงศ์ เเก้วกลาง ม3/4 เลขที่ 20

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง 

ตอบ  1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถที่เกิดจากการที่นักเรียนเป็นผู้ทำโครงงานต้องนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนนักเรียนให้เข้าใจโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ทำโครงงานต้องสื่อสารความคิดในการสร้างสรรค์โครงงานด้วยการเขียน หรือด้วยปากเปล่า รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดโครงงานให้ผู้อื่นได้เข้าใจ

        2.ความสามารถในการคิด ซึ่งผู้เรียนจะมีการคิดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

             1.)การคิดวิเคราะห์ เกิดจากการที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ปัญหาและแยกแยะสาเหตุว่าเกิดเนื่องจากอะไร

             2.)การคิดสังเคราะห์ เกิดจากการที่ผู้เรียนต้องนำความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา รวมทั้งความรู้จากการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์โครงงาน

             3.)การคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดจากการที่ผู้เรียนนำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ

             4.)การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดจากการที่ผู้เรียนได้มีการคิดไตร่ตรองว่าควรทำโครงงานใดและไม่ควรทำโครงงานใด เนื่องจากโครงงานที่สร้างขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น โครงงานระบบคำนวณเลขหวย สำหรับหาเลขที่คาดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในแต่ละงวด อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ทำให้คนในสังคมเกิดความหมกมุ่นในกับการใช้เงินเล่นหวยมากขึ้น

             5.)การคิดอย่างเป็นระบบ เกิดจากการที่ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ขั้นตอนในการพัฒนาโครงงาน คือ ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนา หรือประดิษฐ์คิดค้นผลงาน รวมทั้งการสรุปผลและการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา

      3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เกิดจากการที่ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

      4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เกิดจากการที่ผู้เรียนได้นำความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาโครงงาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

      5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เกิดจากการที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม

 2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ  - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ  - โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  - โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  - โครงงานจำลองทฤษฏี

- โครงงานประยุกต์ใช้งาน
 
- โครงงานพัฒนาเกม
 
 4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ
 
ตอบ - 1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน
 
- 2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้
- 3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
- 4.ไม่ก่อเกิดผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ
 
5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร
 
ตอบ ทำให้โครงงานมีความสมบูรณ์ ทำให้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อแสดงถึงผลผลิตทางความคิด ความพยายามสื่อสา
 หน่วย 3-4
 
 1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย 
 
ตอบ  1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการเเก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่เเสดงออกมา  เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลเเล้ว  เรียกว่า ผลลัพธ์  ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงาน  ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ  เพื่องช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องการเเสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงานให้มีคุณภาพ
 
2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่ใช้กำหนดให้หรือมีอยู่เเล้ว  เเละนำไปประกอบในการเเก้ปัญหาได้  โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่าต้องการอะไร  จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 
3.การวิเคราะห์ตัวเเปร หมายถึง  ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรเเกรม เพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน  เช่น  ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวเเปร result เเล้วนำ result มาเเสดงผลทางหน้าจอ
 
4.การวิเคราะห์วิธีการ  หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการเเก้ปัญหา
 
 2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ 
 
ตอบ  1.โครงสร้างตามลำดับ ( sequence structure) เป็นโครงสร้างเเสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง  ทำงานจากบนลงล่าง  หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด  โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียว เเละเเต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 
2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selection structure) เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด  โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง  เเต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง  ซึ่งโครงสร้างเเบบมีทางเลือกสามารถเเบ่งได้ 4 ประเภท
2.1) เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น
 
2.2) เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงเเละเท็จ  เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งเเละถ้าเป็เท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง
 
2.3) คำสั่งเลือกเเบบซ้อน  เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข  ถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง  หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข
 
2.4) คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ
 
3.โครงสร้างเเบบทำงานซ้ำ (itertion  structure) เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆตามเงื่อนไข เช่น เพื่อหาค่า factorial ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์