วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1.      การออกแบบการเรียนการสอน

 

1.   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ขอบข่ายสาระการเรียนรู้จากคำอธิบายรายวิชาที่ตนได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ
  รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนตามวิทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษา

2.   วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่บ่งบอกไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี
/ รายช่วงชั้น
เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ให้คลอมคลุมทั้งสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
โดยแต่ละหน่วยต้องระบุมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้ชัดเจน

3.   ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อนำข้อมูลการวิเคราะห์และสภาพปัญหาของผู้เรียนมาประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล

4.   ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
เลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
และการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องใช้พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

5.   ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ที่ อจท. จัดทำขึ้นเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาผู้เรียนและท้องถิ่นชุมชน
รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน

6.   ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลที่เน้นการประเมินสภาพจริง
(
Authentic Assessment) รวมทั้ง เลือกใช้เครื่องมือการวัดที่หลากหลาย
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สำคัญต้องเป็นเครื่องมือและวิธีการวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา

7.   ศึกษาวิธีการวัด
และประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดและการลงมือปฏิบัติ
โดยเน้นการนำผลการวัดมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อนำผู้เรียนไปบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดทุกข้อที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

8.   ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(
Test Construction) ให้มีเนื้อหาและปริมาณข้อสอบครอบคลุมตัวชี้วัดที่สำคัญๆ  โดยเน้นด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะการคิดระดับต่างๆ  ที่สะท้อนความรู้ความสามารถโดยใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือได้
พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การผ่านขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการวัดตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

9.    กำหนดวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
และนำเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ได้ออกแบบเตรียมการไว้
มาชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติ รวมทั้งเกณฑ์การประเมินต่างๆ ให้ชัดเจน
พร้อมทั้ง สำรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องมือต่างๆ อีกครั้งให้สอดคล้องครอบคลุมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีสอนที่เลือกใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

กลับหน้าแรก

111111111111111111111111111111111111111111 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 224 คน กำลังออนไลน์