วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิชา วิทยาศาสตร์                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2  ชุดที่ 1                                     จำนวน  60 ข้อ

 

คำชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.    พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่นข้อใดเด่นชัดที่สุด     

    
ก.    สนใจเฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้น

    
ข.    วัยรุ่นจะไม่สนใจฟังเหตุผลของผู้อื่น

    
ค. 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการสอนของครูในห้องเรียน

    
ง.    สังเกตความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น

2.    ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการทางเพศ 

    
ก.    เริ่มสนใจเพศตรงข้าม

    
ข.    แต่งกายตามสมัยนิยม

    
ค.    ใฝ่หาความมั่นคงของชีวิต

     ง.    เลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ

3.    การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น ข้อใดถูกต้องที่สุด      

    
ก.   คิดมาก
ใจน้อย และมีปมด้อย

    
ข.    ใช้เหตุผลในการคิดแก้ปัญหา

    
ค.    มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
หุนหัน

    
ง.    ต้องการให้ พ่อ แม่ สนใจและดูแลใกล้ชิด

4.    การเปลี่ยนแปลงทางร่างของวัยรุ่นมีผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์อย่างไร   

    
ก.    มีความวิตกกังวล  ไม่สบายใจ

    
ข.    มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

    
ค.    ต้องการเผชิญปัญหาด้วยตนเอง

    
ง.    มั่นใจว่าตนเองเจริญเติบโตปกติ

5.    ปัจจัยใดมีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นน้อยที่สุด                    

     
ก.            อาหาร          

     
ข.            การเจ็บป่วย

      
ค. ฐานะทางครอบครัว

      
ง.   ความอบอุ่นในครอบครัว

 

 

6. 
การปฏิบัติตัวตามข้อใดเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ

              ก.            ดูหนังสือและวีซีดีลามก

     
ข.            คบเพื่อนต่างเพศเพื่อคลายเหงา

     
ค.            ไปเที่ยวสถานเริงรมย์เพื่อคลายเครียด

     
ง.            ปรึกษาครูเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรัก

7.    เมื่อวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ควรปฏิบัติอย่างไร      

    
ก.    กินยาลดความอ้วน

    
ข.    รักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ

    
ค.    ปรึกษาครูประจำชั้นหรือครูแนะแนว

    
ง.    ควบคุมการรับประทานอาหารบางประเภท

8.  วัยรุ่นควรผ่อนคลายความตึงเครียดอารมณ์ทางเพศอย่างไร     

    
ก.    คบเพื่อนต่างเพศให้มากขึ้น

    
ข.    หาโอกาสอยู่ตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศ

    
ค.    ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ

    
ง.    อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพศให้เข้าใจดียิ่งขึ้น

9.    การปฏิบัติตนในข้อใดไม่เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศ
และทำให้มีผลกระทบต่อสังคมมากที่สุด

    
ก.   วัยรุ่นมีแฟนหลายคน

    
ข.   วัยรุ่นไม่หางานอดิเรกทำ

    
ค.  
วัยรุ่นก่อปัญหาทะเลาะวิวาทกัน

    
ง.    วัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

10. พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของวัยรุ่นได้อย่างไร

        ก.                 ให้ตัดสินใจเองอย่างอิสระ

        ข.                 ให้แก้ปัญหาต่างๆ
ด้วยตนเอง

        ค.                 ให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

        ง.                 ให้ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ถูกต้อง

11. การแสดงพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น
มักจะเกิดจากเพื่อนเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะเหตุใด   

    
ก.    เพราะวัยรุ่นต้องการการยอมรับจากเพื่อน

    
ข.    เพราะสังคมของวัยรุ่นส่วนใหญ่ คือ เพื่อน

    
ค.    เพราะเพื่อนคือความต้องการทั้งหมดของวัยรุ่น

    
ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.  ถูก

12. ครอบครัวลักษณะใดที่มีผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ดี

    
ก.    ครอบคัวที่พ่อทำร้ายแม่

    
ข.    ครอบครัวที่เลี้ยงดูบุตรเหมือนเพื่อน

    
ค.    ครอบครัวที่พ่อแม่มีความเอาใจใส่ลูก

    
ง.    ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตไปแล้ว

13. 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร

       ก.    ขาดความยับยั้งชั่งใจ          

       ข.    คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย

       ค.    ถูกฝ่ายชายพูดจาหว่านล้อมหรือขู่บังคับ

       ง.    คิดว่าตนเองรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้

14. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุคคลที่เพิ่งรู้จักกันในสถานเริงรมย์ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด

    
ก.    ความเชื่อทางเพศที่ผิด

    
ข.    การไว้วางใจคนแปลกหน้า

    
ค.    การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ

    
ง.    การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น

15. 
สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น
คือข้อใด   

    
ก. 
วัยรุ่นมีอิสระและรักสนุก

    
ข. 
วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

    
ค.    ไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้

    
ง. 
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

16.  การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นข้อใดเหมาะสมที่สุด

        ก.            หลีกเลี่ยงการดูหนังสือลามก

        ข.    เลือกคบเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน

        ค.    ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาที่ชอบ    

        ง.    ไปนั่งสมาธิที่วัดในวันหยุดเป็นประจำ     

 17. การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศภายในบ้านของตนเองควรปฏิบัติตามข้อใด

        ก.    คิดถึงวิธีป้องกันตนเองถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น

        ข.    ไม่ติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ต

        ค.    ควรปิดรั้วบ้าน ปิดประตูบ้านให้มิดชิด
อย่าประมาท

      
ง.   ติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้บริเวณใกล้ๆ
โทรศัพท์   

 

 

18. 
บุคคลในข้อใดที่ควรคบเป็นเพื่อนมากที่สุด

        ก.  ต้อย ชวนเพื่อนไปเที่ยวสถานเริงรมย์

        ข.  แก้ว ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของเพื่อน

       ค.   ก้อย มักทำให้เพื่อนหัวเราะและยิ้มได้เสมอ

   
ง.    ต่าย เตือนเพื่อนเมื่อเห็นว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

19. 
ความเสมอภาคทางเพศต้องมีสิ่งใดเป็นองค์ประกอบด้วย   

    
ก.    กฎหมายทางเพศ

    
ข.    การยอมรับในความสามารถของแต่ละเพศ

    
ค.    การวางตัวอย่างเหมาะสมของชายและหญิง

    
ง.    บทบาททางเพศของแต่ละเพศกับการพัฒนาสังคม

20.  ข้อใดเป็นการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพื่อนต่างเพศอย่างไม่เหมะสม      

    
ก.    ดูภาพยนตร์ด้วยกัน

    
ข. 
จับมือถือแขนต่อหน้าเพื่อนๆ

  
ค.
ไปเที่ยวค้างคืนด้วยกันตามลำพัง

    
ง.    โทรศัพท์คุยกันบ่อยๆ
ครั้งละเวลานาน

21.  นักเรียนควรใช้หลักใดในการคบเพื่อนต่างเพศ   

    
ก.    อยู่ในขอบเขตประเพณี

    
ข.    ปฏิบัติตามความรู้สึกที่มีอยู่

    
ค.    ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อน

    
ง.    ไม่จำเป็น ไม่ควรคบเพื่อนต่างเพศ

22.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ

    
ก. 
ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

     
ข.            ควรวางตัวให้เหมะสมต่อเพื่อนต่างเพศ

      
ค. การคบเพื่อนต่างเพศไม่ใช่เรื่องเสียหาย

      
ง.   ควรร่วมมือกันหาประสบการณ์ในเรื่องเพศ

23. 
ข้อใดเป็นการทดสอบทักษะทางกลไกตามที่กรมพลศึกษา 
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอแนะแนวทางไว้

        ก. 
การวิ่งซิกแซก                                                       

ข. 
การกระโดดสูง

        ค. 
การวิ่ง  5  นาที                                                     

ง. 
การวิ่งเป็นแนวโค้ง

24. 
การเคลื่อนไหวในลักษณะใดที่ต้องมีการบังคับ  ควบคุมวัตถุ 
หรืออุปกรณ์กีฬาประกอบการเคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์กีฬาประกอบการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของร่างกาย

        ก. 
การยกน้ำหนัก                                                       ข.  การกระโดดไกล

        ค. 
การวิ่ง  100  เมตร                                                                ง.  การทุ่มลูกน้ำหนัก

25.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

        ก. 
วัยเด็กช่วงอายุ  4-6  ปี 
ควรเต้นแอโรบิกเป็นประจำ

        ข. 
วัยรุ่นช่วงอายุ  12-17  ปี 
ควรวิ่งเหยาะๆ  เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

        ค. 
วัยสูงอายุ  56  ปีขึ้นไป 
ควรว่ายน้ำเพื่อปรับระดับการหายใจ

        ง. 
วับหนุ่ม-สาวช่วงอายุ  17-35  ปี 
ควรเน้นการฝึกทักษะที่ยากและซับซ้อน

26.  ในการหายใจขณะวิ่งควรปฏิบัติตามข้อใด

        ก. 
หายใจเข้าทางจมูกแล้วปล่อยออกทาปาก

        ข. 
หายใจเข้าทางปากแล้วปล่อยออกทางจมูก

        ค. 
หายใจเข้าทางปากแล้วปล่อยออกพร้อมกันทั้งทางจมูกและปาก

     ง. 
หายใจเข้าทางจมูกแล้วปล่อยออกพร้อมกันทั้งทางจมูกและปาก

27. 
ในการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงจะต้องใช้ผู้เล่นจำนวนกี่คน

        ก. 
6  คน                                                                      ข.  7  คน

        ค. 
8  คน                                                                      ง.  9  คน

28.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของลูกตาย

        ก. 
ลูกกระดอน                                                            ข.  ลูกติดห่วงชัย

        ค. 
ลูกถูกมือผู้เล่น                                                       ง.  ลูกตกถึงพื้นสนาม

29.  ลูกข้าง 
เป็นลักษณะการเตะลูกลักษณะใดในการเล่นตะกร้อลอดห่วง

        ก. 
การเตะลูกไขว้                                                      

        ข. 
การเตะลูกหลังเท้า

        ค. 
การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน                           

ง. 
การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านนอก        

30.  ข้อใดเป็นกรีฑาประเภทลาน

        ก.  การกระโดดไกล                                                   ข.  การวิ่งผลัด

        ค.  การวิ่งระยะสั้น                                                     ง.  ข้อ 
ข.  และ  ค.  ถูก

31. 
การเริ่มออกวิ่งในการวิ่งระยะทางไม่เกิน 
800  เมตร  จะใช้คำสั่งในข้อใด

        ก.  เข้าที่.....ไป                                                            ข.  เข้าที่...ระวัง....ไป

        ค.  เข้าที่...ระวัง...ปัง  (สัญญาณปืน)                     ง.  เข้าที่...ปัง (สัญญาณปืน)           

 

32.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องถึงหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

        ก.  ไม่มุ่งทำเป็นอาชีพ

        ข.  เข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง

        ค.  เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ

        ง.  เข้าร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อความเป็นหมู่คณะ

33. ความหมายของสถานบริการสุขภาพตรงกับข้อใด

       .    สถานให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ

       .    สถานบริการทางแพทย์และการสาธารณสุข

       .    สถานบริการที่แก้ปัญหาและความต้องการในรูปแบบต่างๆ     

       .    ถูกทุกข้อ

34.  การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญอย่างไร

        ก.        เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค

        ข.    ปฏิบัติตามนโยบายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

        ค.    เป็นแนวทางให้ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง

   ง.                   เป็นการส่งเสริมสุขภาพ
และความรู้ด้านการดูแลตนเองและครอบครัว

35. 
งานการจัดการสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมประชาชนด้านใด

         ก.
การรักษาอาการเจ็บป่วย

         ข.
การควบคุมและป้องกันโรค

         ค.
การฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด

         ง.
การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ

 
36. ข้อใดแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ

ก.     

การผลิตวัคซีนป้องกันโรค

ข.     

การผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับการออกกำลังกาย

ค.     

การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อช่วยในการรักษาโรค

ง.      

ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ

     ก.    สามารถนำความรู้มาดูแลตนเอง

   ข.   
การมีส่วนร่วมในสังคมลดน้อยลง         

   ค.    ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น

   ง.     การได้รับมลพิษจากเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

 

38. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ

   ก.    เกิดการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพในรูปแบบใหม่

   ข.    ทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่

     ค.  เทคโนโลยีทางสุขภาพสร้างโอกาสให้คนพิการ

    
ง.    การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพจะได้รายได้สูง

39.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยี

       ก.    ช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนขึ้น

       ข.    ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

       ค.    เพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิต    

       ง.    เพิ่มความรวดเร็วในการผลิตสินค้าและบริการ

40. ข้อใดคือความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อม

   ก.    การรีไซเคิล

   ข.    การผลิตวัคซีน

   ค.    การผลิตอาหารปลอดสารพิษ

   ง.    การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

41.  ข้อใดเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรค

      
ก. เครื่องให้ยาสลบ 

      
ข. เครื่องตรวจสารเคมี

      
ค. เครื่องช่วยการได้ยิน

      
ง.   เครื่องตรวจคลื่นความถี่

42. ข้อใดจัดเป็นคุณค่าของสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ส่งผลโดยตรงต่อบุคคล      

    
ก.    ประเทศมีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม

    
ข.    ชีวิตของคนในสังคมยืนยาวมากขึ้น

    
ค.    การดำเนินชีวิตในครอบครัวเป็นไปด้วยความราบรื่น

    
ง.    มีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม 
ดำเนินชีวิตด้วยความสุข

43. ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี
ตามความเข้าใจของนักเรียนคือข้อใด
      

    
ก.    เป็นผู้มีเกียรติยศน่านับถือในสังคม

    
ข.    เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป

    
ค.    มีฐานะร่ำรวย มีกิจการค้าขายกับต่างประเทศ

    
ง.    สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

44. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติมากที่สุด

    
ก.    แก้ปัญหาโดยอาศัยเหตุผล

    
ข.    มีอารมณ์รักหรือโกรธจะแสดงออกมาทันที

   
ค.    แม้จะมีอารมณ์เครียดก็เก็บกดไว้ไม่บ่นให้ใครฟัง

    
ง.    ถึงแม้จะมีงานมาก แต่ก็เลือกทำตามลำดับความสำคัญ

45.  สุขภาพจิตเสื่อมเกิดขึ้นได้จากสิ่งใด   

    
ก.    สิ่งแวดล้อมทางสังคม                                      ข.    สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

    
ค.    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                                   ง.    สิ่งแวดล้อมทางเคมี

    
ค.    เป็นโรคจิต                                                      ง.   เป็นโรคประสาท

46. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจะมีลักษณะเริ่มแรกที่สำคัญอย่างไร     

    
ก.    ความเครียด                                                      ข.   ความเศร้า

    
ค.    ความวิตกกังวล                                                 ง.    ความตื่นเต้นจนเกินไป

47. วิธีการใดเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตได้ดีที่สุด      

    
ก.    มีอาชีพที่มั่นคง มีฐานะดี

    
ข.    ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

    
ค.    รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

    
ง.    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

48.  ถ้านักเรียนมีปัญหาทางด้านอารมณ์
นักเรียนคิดว่าจะควบคุมอารมณ์ตนเองอย่างไร     

    
ก.    บังคับไม่ให้มีอารมณ์ เพราะอาจทำร้ายผู้อื่นได้

    
ข.    ไม่ควรเก็บอารมณ์เพราะจะทำให้เสียสุขภาพจิต

    
ค.    หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอารมณ์และหากิจกรรมอื่นทำ

    
ง.    เก็บและปล่อยอารมณ์ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์

49. การจัดการกับความเครียดข้อใดเหมาะสมที่สุด

        ก.
ปล่อยให้เครียดจนถึงที่สุด

      
ข. ยอมรับและทำความเข้าใจ

        ค.
เผชิญกับปัญหาอย่างจริงจัง

      
ง.   ประกอบกิจกรรมนันทนาการ

50.  สมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไร     

    
ก.    เล่นกีฬาได้เก่ง

    
ข.    เล่นกีฬาได้หลายประเภท

    
ค.    มีความแข็งแรงของร่างกาย

    
ง.    มีกล้ามมากและยกของหนักได้ดี

51   การที่คนเราจะมีสมรรถภาพทางกายดีได้นั้น ปัจจัยใดสำคัญที่สุด

        ก.    พรสวรรค์                                           ข.
มีต้นแบบ

        ค.    การฝึกฝน                                          ง.   มีความพร้อม

52.  การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองมีวัตถุประสงค์ใด

       ก.   เพื่อการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี                                                     

       ข.   เพื่อจัดลำดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง

       ค.   เพื่อปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

       ง.   เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย

53.  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย มีผลต่อร่างกายอย่างไร  

    
ก.    สร้างเสริมความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ

    
ข.    การสร้างเสริมความอ่อนตัวยืดหยุ่นของร่างกาย

    
ค.    สร้างเสริมระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด

    
ง.    ถูกทุกข้อ

54. สิ่งเสพติดให้โทษหมายถึงสิ่งใด

       ก.    สารหรือยาที่ร่างกายต้องการและไม่เป็นอันตราย

       ข.   สารหรือยาที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไม่สามารถหยุดยาได้

        ค.    สารหรือยาที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อย

       ง.    สารหรือยาที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายและจิตใจ

55.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดสารเสพติดในระยะฟื้นฟูจิตใจ

ก.     

ควรประเมินคนไข้เป็นระยะๆ

ข.     

ควรใช้ศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจ

ค.     

ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2   สัปดาห์

ง.      

ควรให้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่คนไข้สนใจ

56.
การกำหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ยกเว้นข้อใด

ก.     

การศึกษา                                                       ข.   อายุ เพศ

        ค.
สภาพแวดล้อม                                  ง.  สาเหตุที่กระทำผิด

57. ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.
2545
หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด คือใคร

     ก.  กรมราชทัณฑ์

     ข.  กรมคุมประพฤติ

     ค.  กรมการปกครอง

        ง.    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

58.  ข้อใดมิใช่บทบาทที่เหมาะสมของชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในชุมชน

   ก.    รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกลุ่ม

   ข.
ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนให้หมดไป

   ค.    แยกกลุ่มคนฟื้นฟูออกเพื่อไม่ให้ชักชวนผู้อื่นไปในทางที่ผิด

   ง.    สร้างกฎหมายที่เหมาะสมและรักษากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

59. พฤติกรรมเสี่ยงหมายถึงข้อใด

        ก.  
พฤติกรรมที่จะดำเนินชีวิตไปสู่อันตราย

        ข.  
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืดกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม

        ค.  
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคม

        ง.  
พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุที่เสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต สูญเสียหน้าที่ พิการหรือเสียชีวิต

60. ข้อใดมิใช่ความหมายของคำว่า
ทักษะชีวิต

ก.  ความสามารถในการปรับตัว

  ข.  การหลีกเลี่ยงสิ่งท้าทายหรือปัญหา

  ค.  การมีพฤติกรรมในทิศทางที่ถูกต้อง

     
ง.            การมีทักษะจัดการกับปัญหาที่อยู่รอบตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี   วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1   ชุดที่ 1

 

1.

ง.

 

11.

ง.

 

21.

ก.

 

31.

ค.

 

41.

ค.

 

51.

ค.

2.

ก.

 

12.

ก.

 

22.

ง.

 

32.

ง.

 

42.

ค.

 

52.

ค.

3.

ค.

 

13.

ก.

 

23.

ค.

 

33.

ง.

 

43.

ง.

 

53.

ง.

4.

ก.

 

14.

ง.

 

24.

ง.

 

34.

ค.

 

44.

ข.

 

54.

ง.

5.

ค.

 

15.

ข.

 

25.

ง.

 

35.

ง.

 

45.

ก.

 

55.

ค.

6.

ก.

 

16.

ค.

 

26.

ง.

 

36.

ง.

 

46.

ก.

 

56.

ง.

7.

ง.

 

17.

ค.

 

27.

ข.

 

37.

ก.

 

47.

ง.

 

57.

ข.

8.

ค.

 

18.

ง.

 

28.

ก.

 

38.

ง.

 

48.

ง.

 

58.

ค.

9.

ง.

 

19.

ค.

 

29.

ง.

 

39.

ข.

 

49.

ข.

 

59.

ง.

10.

ค.

 

20.

ง.

 

30.

ก.

 

40.

ก.

 

50.

ก.

 

60.

ข.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 185 คน กำลังออนไลน์