พันธุกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 1-2  ชั่วโมง 1.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด      สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์   2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้      2.1   ตัวชี้วัด               ว2.2           ม.3/1       วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา             ว 8.1       ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9      2.2   จุดประสงค์การเรียนรู้              1) วิเคราะห์ลักษณะหรือองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมได้          2) จำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้   3.  สาระการเรียนรู้      3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง             -   สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เกิดจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย์     3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น          (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)   4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน      4.1   ความสามารถในการสื่อสาร      4.2   ความสามารถในการคิด             1) ทักษะการสำรวจค้นหา                                         2) ทักษะการวิเคราะห์      4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์     1. มีวินัย                                                             2. ใฝ่เรียนรู้            3. มุ่งมั่นในการทำงาน                                              4. มีจิตสาธารณะ      

(ชั่วโมงที่ 1)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้          &  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)  

ชั่วโมงที่ 1 Ü    นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ    
สื่อการเรียนรู้:   บัตรภาพ   คำถามกระตุ้นความคิด Ÿ    ทำไมเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน       สิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงมีลักษณะแตกต่างกัน       ไปด้วย       (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน       ดุลยพินิจของครูผู้สอน)
     1.  ครูนำภาพชุมชนในชนบทและชุมชนในเมือง มาให้นักเรียนดู           แล้วสนทนากับนักเรียนว่า สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ           ในภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร      2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมจากคำตอบของนักเรียนว่า ในแต่ละท้องถิ่นจะมี           สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป เช่น ชุมชนในชนบทจะมีทรัพยากรธรรมชาติ           ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ ซึ่งเหมาะแก่การทำ           เกษตรกรรม แต่ในชุมชนเมืองมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างจำกัด           ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น      3.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  

 

ขั้นที่ 2  สำรวจค้นหา    
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้:       1.  หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1                               2.  ใบงานที่ 1.1                               3.  บริเวณชุมชน        
     1.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้สมาชิกในกลุ่ม           จับคู่กันเป็น 2 คู่ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ           ทรัพยากรธรรมชาติ จากหนังสือเรียน โดยแบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้           ดังนี้           -  คู่ที่ 1  ศึกษาความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม           -  คู่ที่ 2  ศึกษาความรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ      2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสำรวจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ           ในท้องถิ่นของตนเอง แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง             สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น  

             

(ชั่วโมงที่ 2)

ชั่วโมงที่ 2 ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้
สื่อการเรียนรู้:      ใบงานที่ 1.1   คำถามกระตุ้นความคิด Ÿ    ถ้านักเรียนไม่ช่วยกันดูแลรักษาอากาศ       นักเรียนคิดว่าอากาศจะเป็นอย่างไร       (จะทำให้อากาศเสื่อมคุณภาพ และส่งผลกระทบ       ต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิต)
     1.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด      2.  นักเรียนแต่ละคู่กลับมารวมกลุ่มเดิม (กลุ่มละ 4 คน) แล้วนำความรู้           ที่ได้มาผลัดกันอธิบายให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้           และซักถามข้อสงสัย      3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลการสำรวจในใบงานที่ 1.1 มาอภิปราย           ร่วมกันภายในกลุ่ม  

 

ขั้นที่ 4ขยายความเข้าใจ    
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้:                      
     1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิด แสดงการใช้           ทรัพยากรในท้องถิ่น      2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็น ดังนี้             -  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต           ของมนุษย์อย่างไร             -  ในท้องถิ่นของนักเรียนมีการนำทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดมาใช้           มากที่สุด และใช้ประโยชน์ในด้านใด  

 

ขั้นที่ 5ตรวจสอบผล    
สื่อการเรียนรู้:      ใบงานที่ 1.1          คำถามกระตุ้นความคิด Ÿ    ถ้าหากชุมชนของนักเรียนเป็นแหล่ง       โรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนจะมีวิธีการ       ดูแลรักษาอากาศในบริเวณชุมชนอย่างไร       เพื่อไม่ให้อากาศเสื่อมคุณภาพ       (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน       ดุลยพินิจของครูผู้สอน)  
     1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานำเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน           แล้วเก็บรวบรวมใบงานส่งครู      2.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด  

              7.  การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่3 (ประเมินตามสภาพจริง)
ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

  8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้      8.1   สื่อการเรียนรู้          1) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1                            2) บัตรภาพ                   3) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น      8.2   แหล่งการเรียนรู้          -   บริเวณชุมชน

***************************222222222222222222222222222222222222222222222222222222222************************************

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์