การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน          ว 21101  เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ตามเกณฑ์ 80/80     เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101  เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
21101  เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช
มัธยมศึกษาปีที่
1    ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อำเภอ          
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน
35 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (
Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
มี
2 ชนิด คือ ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน          21101  เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ผู้รายงานการค้นคว้าสร้างขึ้น จำนวน 8 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชนิดเลือกตอบแบบ
4 ตัวเลือก จำนวน 40
ข้อ  สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้
t-test

 

                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.14/84.07
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีประสิทธิผล
เท่ากับ
0.70  และนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.
01

สรุปได้ว่าชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 เรื่องเซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์