การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word

หัวข้อการรายงาน การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word
และเทคนิคการตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ผู้รายงาน นางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี
ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ
การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word และเทคนิคการตั้งคาถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 : 80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word และเทคนิคการตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ family word และเทคนิคการตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จานวนนักเรียน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือ ชุดพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word และเทคนิคการตั้งคำถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word และเทคนิคการตั้งคำถาม ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ family word และเทคนิคการตั้งคำถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) การใช้ family word และเทคนิคการตั้งคาถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียน ระแงะ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 : 80 ที่ตั้งไว้ คือ 85.60 : 84.05
2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ family word และเทคนิคการตั้งคาถาม ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ยร้อยละ 39.83
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนระแงะ มีความพึงพอใจต่อการใช้ family word และเทคนิคการตั้งคาถาม ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์