บทคัดย่อ ของ นายสามารถไชยวรรณ

ชื่อเรื่อง                  ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา

ผู้ศึกษา                  นายสามารถ ไชยวรรณ      ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  

อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง     สังกัดเทศบาลนครตรัง  

ปีที่ศึกษา               2554

 

บทคัดย่อ

 

 

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2  และดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม (E.I.)

 

สรุปผลการศึกษา

          1. ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.54/83.45  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.6658 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เรื่อง กฎหมายใกล้ตัวเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 66.58 

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาอยู่ใน ระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์