รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้ การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
โดยใช้ การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน  :  นางจินดา   กิตติเลิศ

ปีการศึกษา  :  2555

บทคัดย่อ

                รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 80/80  
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
11 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมาชิกประเทศอาเซียน จำนวน 30 ข้อ และ  3) แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/84.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  และ  3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 0.83

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์