เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่องรายงาน                        การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมทักษะ   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เรื่อง 
พืชรอบตัวเรา

ชื่อผู้เขียน                                  นางปรีญานุช 
ศรีวิโชติ

ตำแหน่ง                                    ครู 
วิทยฐานะครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า

ปีการศึกษา                                2554

 

บทคัดย่อ

 

                การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง  พืชรอบตัวเรา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  พืชรอบตัวเรา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ที่เรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง 
พืชรอบตัวเรา 
3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า  ที่มีต่อชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  พืชรอบตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4  
ภาคเรียนที่
1     
 ปีการศึกษา 
255
4   โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
1   จำนวน 
18   คน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่
ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา   จำนวน
เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย
  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที (
t-test
 dependent) 

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.   ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา   กลุ่มสาระ      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4  ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ
 
86.40/85.80

 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง พืชรอบตัวเรา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(

 = 4.50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์