รายงานการพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่าน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่าน  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ  21101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา           นายธงชัย  ทวดสุวรรณ์

หน่วยงาน     โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  อำเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต  30

ปีที่ศึกษา      2555


บทคัดย่อ

                   การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนเสริมทักษะการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ 21101  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75 / 75  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา  2555  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยบทเรียนเสริมทักษะการอ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  จำนวน  12  บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  จำนวน  40  ข้อ  แบบแผนการทดลองที่ใช้คือ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล          โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาปรากฏผล ดังนี้

      1.  บทเรียนเสริมทักษะการอ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเป็น  89.19 / 84.42  

      2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนเสริมทักษะการอ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเท่ากับ   0.76   แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  76

      3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนเสริมทักษะการอ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.67  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.21 ส่วนด้านรายข้อ  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ถึงมากที่สุดเช่นกัน  ซึ่งมีค่าตั้งแต่  4.33  ถึง  5.00

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์