คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายวิชา  คณิตศาสตร์ 5                                                                                                รหัสวิชา ค 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1 เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 60 ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต

พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิงและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ กราฟเส้นตรงกับการนำไปใช้ กราฟอื่นๆ
ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตังแปร
            ความคล้าย รูปที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำไปใช้ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
รหัสตัวชี้วัด
ค 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ค 2.2 ม.3/1
ค 3.1 ม.3/1
ค 4.2 ม.3/2 ม.3/3
ค 4.2 ม.3/4 ม.3/5
ค 3.2 ม.3/1
ค 6.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด