เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์

รื่อง     :         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ค21101 

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม

ผู้รายงาน         :         นางมนฤดี  ทรัพยะเกตริน

หน่วยงาน      
:   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ปีที่ศึกษา         :         2554

 

บทคัดย่อ

 

    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  เรื่อง จำนวนเต็ม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   วิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เรื่อง จำนวนเต็ม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เรื่อง จำนวนเต็ม และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ห้อง 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน

1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 38 คน
จากจำนวนนักเรียน 159 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (
Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม ก่อนและ

หลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง

จำนวนเต็ม แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก ทั้ง 6 เล่ม เล่มละ 10 ข้อ รวมจำนวน
60 ข้อ และ

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เรื่อง จำนวนเต็ม จำนวน 15 ข้อ เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (
Rating
Scale) 5 ระดับ โดยนำไปใช้ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2554
แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมโดยใช้
t – test

 

ผลการศึกษา

 

          จากการศึกษาการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ค21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
สามารถสรุปผลได้ดังนี้

          1.
ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม จำนวน 6
เล่ม จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า

เอกสารประกอบการเรียน ทั้ง 6 เล่ม
มีระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดทุกด้านของการประเมิน

          2.
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม ทั้ง 6
เล่ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ

                    เล่มที่ 1 จำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 94.63/83.16

                    เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 88.15/86.58

                    เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 90.36/87.63

                    เล่มที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 92.08/90.26

                    เล่มที่ 5 การหารจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 89.32/87.89

                    เล่มที่ 6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 89.37/85.53

          จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ค21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 90.65/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 

             
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้

เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.26
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.89 และ

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.24
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.79 และเมื่อตรวจสอบ

ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่า t
– test พบว่า ค่า t = 13.61 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 จึงกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน
และแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
จำนวนเต็มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

          4.
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม

โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ( = 4.80)

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ
และเมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52

(S.D. = 0.52) และแต่ละรายข้อมีค่าน้อยกว่า
1.00 บ่งชี้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์