การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น 

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย                     นางมณฑา  นัยนิตย์

ปีที่วิจัย                  2554

 

บทคัดย่อ

                                          

     
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการร่วมปฏิบัติกิจกรรม  ได้ฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ  ได้ช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสำเร็จของบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
(2)  หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
เรื่อง
  ระบบสมการเชิงเส้น  (3)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
  75/75 
(4)  หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  
(5) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  
(6) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสะโน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  25  คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 
4  ชนิด  คือ  (1)  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้น  จำนวน 

เล่ม  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน  แผน  ใช้เวลา 
17  ชั่วโมง  (3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 
30  ข้อ มีค่าความยาก  (p)  ตั้งแต่  0.40  ถึง  0.73  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  รายข้อตั้งแต่  0.33  ถึง  0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (

)  เท่ากับ  0.97  และ  (4)   แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 
5  ระดับ  จำนวน 
15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (

ตั้งแต่  0.35  ถึง  0.69  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (

)  เท่ากับ  0.91 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
  t-test 
(Dependent 
Samples)             

                   ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้

                         1. 
แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ
78.40/79.47 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

                         2.  แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.5674  หรือคิดเป็นร้อยละ  56.74

                         3
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  3  ที่พัฒนาขึ้น 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.23/79.47 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

                         4
ดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  3  มีค่าเท่ากับ  0.5674  หรือคิดเป็นร้อยละ  56.74

                         5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD 
เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
  .01

                         6.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์