การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น 

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย                     นางมณฑา  นัยนิตย์

ปีที่วิจัย                  2554

 

บทคัดย่อ

                                          

     
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการร่วมปฏิบัติกิจกรรม  ได้ฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ  ได้ช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสำเร็จของบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
(2)  หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
เรื่อง
  ระบบสมการเชิงเส้น  (3)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
  75/75 
(4)  หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  
(5) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  
(6) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสะโน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  25  คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 
4  ชนิด  คือ  (1)  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้น  จำนวน 

เล่ม  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน  แผน  ใช้เวลา 
17  ชั่วโมง  (3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 
30  ข้อ มีค่าความยาก  (p)  ตั้งแต่  0.40  ถึง  0.73  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  รายข้อตั้งแต่  0.33  ถึง  0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (

)  เท่ากับ  0.97  และ  (4)   แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 
5  ระดับ  จำนวน 
15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (

ตั้งแต่  0.35  ถึง  0.69  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (

)  เท่ากับ  0.91 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
  t-test 
(Dependent 
Samples)             

                   ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้

                         1. 
แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ
78.40/79.47 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

                         2.  แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.5674  หรือคิดเป็นร้อยละ  56.74

                         3
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  3  ที่พัฒนาขึ้น 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.23/79.47 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

                         4
ดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  3  มีค่าเท่ากับ  0.5674  หรือคิดเป็นร้อยละ  56.74

                         5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD 
เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
  .01

                         6.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์