รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาด

ชื่อเรื่อง                  :   รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาด                               ปราศจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  ชื่อผู้ศึกษา             :   นายวิโรจน์ ขยันการปีที่ศึกษา                :   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ                    รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาดปราศจากโรค จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    ผลการศึกษาพบว่า ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้                   1.  ประสิทธิภาพชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) 84.73/90.36                   2.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 8.57 และหลังเรียน เท่ากับ 18.07 ตามลำดับ                    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กินฉลาดปราศจากโรค มีค่าเฉลี่ย 4.93 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์