มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับป.ตรี

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีหลักเกณฑ์การรับ ดังนี้
 
หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดรับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
หลักสูตรนิตศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 
ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา  อาคาร 38 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-15.00 น. 
 
หลักฐานที่ต้องนําไปในวันสมัคร 
1. เอกสารแสดงพื้นความรู้ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบ ร.บ. หรือใบปริญญาบัตร ฯลฯ 
2. รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3. หลักฐานอื่น ๆ (ตามความจําเป็นของแต่ละบุคคล) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า 
 
ผู้สมัครต้องนําหลักฐานฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด ไปแสดง ในวันสมัคร โดยกรรมการรับสมัครจะเก็บเฉพาะสําเนาหลักฐานไว้เท่านั้น และหากปรากฏภายหลังว่าหลักฐานต่าง ๆ  ที่นําไปแสดงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยฯ  จะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์