มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครบัณฑิตศึกษา

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556 เรียนภาคปรกติและเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
-มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2556 สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 มิถุนายน 2556 เปิดเรียนวันที่ 10 มิถุนายน 2556
 
ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ ห้องสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ชั้น 12 และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) ชั้น 2
ผู้สมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรและดาวน์โหลดตัวอย่างใบสมัครจาก www.dru.ac.th
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 หรือที่ มรธ.สมุทรปราการ อาคารอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.56 สอบสัมภาษณ์ 2 มิ.ย.56 เปิดเรียน 10 มิ.ย.56 สอบถาม โทร.0-2890-1801 ต่อ 2121-2123
 
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครเข้าศึกษา
-ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า)
-ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า)
-ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานและหนังสือรับรองคุณสมบัติ
-เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนด
 
หมายเหตุ การรับรองสำเนาหลักฐานและเอกสารการสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับด้วยตนเอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแล้ว
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์