มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป เสาร์-อาทิตย์) ประจําปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีรับตรงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
-สุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2546)
-ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น และไม่อยู่ระหว่างต้องโทษคดีเมื่อเข้าเป็นนักศึกษา 
สาขาวิชาที่เปิดรับ/คุณสมบัติเฉพาะสาขา
-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 45 คน รับสมัครผู้จบม.ปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการ ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 45 คน รับสมัครผู้จบ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ ระยะเวลา 4 ปี (เทียบโอน) จำนวน 45 คน รับสมัครผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ
 
กําหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์-8 มิถุนายน 2556 ทุกวันในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.aru.ac.th หรือรับที่ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-ใบสมัคร
-รูปถ่าย จํานวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-สําเนาผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ ขนาด A4
-สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ ขนาด A4
-สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ ขนาด A4
-สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ ขนาด A4
-ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 200 บาท 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2556
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2556
 
หมายเหตุ หากจํานวนผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามแผนการรับ (ต้องไม่ต่ำกว่า 85%) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการเรียนการสอน
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์