มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับระดับปริญญาโท

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคค่ำ ภาคปรกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า ภาคค่ำ 
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ภาคค่ำ ภาคปรกติ 
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต ภาคค่ำ 
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาคค่ำ 
-นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคค่ำ 
-นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคค่ำ 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบภายใน ภาคค่ำ 
-สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภาคค่ำ
เรียนที่วิทยาเขตรังสิต
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs) เรียนวันศุกร์ 17.00-20.00 น. วันเสาร์ 08.40-19.00 น.
International Program
-Master of Business Administration ภาคค่ำ
-Master of Communication Arts (Global Communication) ภาคค่ำ
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.เฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3.หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชา ในหลักสูตรวิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท
 
เอกสารการสมัคร
1.สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ กรณีสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องต้องนำส่งสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.
 2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4.หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการค้า (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สอบคัดเลือก) 
สมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2556
สมัครรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2556
สมัครรอบที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2556
สมัครรอบที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 กรกฎาคม 2556
สมัครรอบที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 4-31 กรกฎาคม 2556
 
สถานที่รับสมัคร 
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท: ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต: ณ Admissions Cafe' อาคาร A2 ชั้น 1 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต: http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1582-1585 หรือ www.facebook.com/bangkokuniversity
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์