ม.พระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเเละนวัตกรรม-ศูนย์สาธร) หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration (M.B.A.) for Young Executives สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Management -EPM) ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 2 ปี ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2.มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเป็นผู้ประกอบการ
3.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 
วิธีการคัดเลือก
1.พิจารณาจากใบสมัคร โดยคณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ประวัติการศึกษา คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น
2.สอบสัมภาษณ์ คณะจะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ ทักษะในการวิเคราะห์เหตุการณ์ และความพร้อมในการเข้าศึกษา
 
รับสมัครนักศึกษาผ่าน admission.kmutt.ac.th หรือ www.gmi.kmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556
 
หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัครสอบคัดเลือก
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
-สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับ ปวส. (หากเคยเรียน) จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาใบรับรองนักศึกษา และ/หรือใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (หากเคยเรียน) จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
-หนังสือรับอรอง บศ.02 (Download) จำนวน 2 ฉบับ (ผู้เซ็นรับรอง 2 ท่าน)
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
 
ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ถึง คุณวิไลลักษณ์ หรรษา เลขที่ 231/2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120  หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่อาคาร Bangkok CODE ชั้น 2 ถ.สาทรใต้ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่าน www.gmi.kmutt.ac.th ในวันที่ 19 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 27 เมษายน 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ วันที่  1 พฤษภาคม 2556
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง โทรศัพท์ 0-2470-9950-3 มือถือ 08-4676-5885 โทรสาร 0-2211-9345
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์