ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครป.เอก วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมี 6 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
จำนวนรับเข้าศึกษา 35 คน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
-ผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
-มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ หรือบทความในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engr.tu.ac.th
 
 
การสมัครสอบผู้สมัครสามารถสมัครได้ 2 วิธี คือ
1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2.สมัครสอบทางไปรษณีย์ ต้องดำเนินการ ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนด จะไม่รับพิจารณา และให้
ส่งใบสมัคร และ "ธนาณัติ" เป็นค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท โดยสั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ "ธรรมศาสตร์รังสิต" ในนาม "รองคณบดีฝ่ายวิชาการ" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 
หลักฐานในการสมัครสอบ
-ใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
-สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
-รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-หนังสือรับรองของหัวหน้างานหรืออาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 เมษายน 2556 ทาง www.engr.tu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์