ม.นราธิวาสราชนครินทร์รับสมัคร ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี

 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
-มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
-มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
 
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
2.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่สมัคร หรือเทียบเท่า
-ใบรายงานผลการเรียน 3 ภาคการศึกษา
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และอิสลามศึกษา
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ กลุ่มผู้เรียนสายศิลป์-ภาษา
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
-ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
 
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยแบ่งรอบการรับสมัครตามสังกัดในมหาวิทยาลัย
 
สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทาง www.pnu.ac.th ในระดับปริญญาตรีสมัครผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ส่วนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง คือ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
 
เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
-ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และในใบสมัครต้องเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์