มทร.พระนครรับภาคสมทบ ปริญญาโท การสื่อสารการตลาด

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) ประจําปี การศึกษา 2556 จำนวนรับ 20 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556  
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุกสาขาวิชา หรือที่กำลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555
-ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
-ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
-ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเคร่งครัด
ขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mct.rmutp.ac.th 
สถานที่ขอรับใบสมัครและรับสมัคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ชั้น 3
 
หลักฐานการสมัครสอบ
-ใบสมัครระดับปริญญาโท จํานวน 1 ชุด
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
-สําเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานแสดงผลการศึกษ (Transcript) หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
-สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
-สําเนาหลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
-สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
วิธีการสมัคร
-สมัครทาง www.rmutp.ac.th แล้วกดปุ่มระบบรับสมัครออนไลน์ หรือ http://admis.rmutp.ac.th
-ผู้สมัครสอบพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมัคร Website ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะยืนยันการสมัครสอบ
-พิมพ์ใบ Pay in เพื่อชําระค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ 
-ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานการณ์สมัครสอบ เพื่อยืนยันหลังการชําระเงินผ่านธนาคารในวันถัดไปและพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบที่แจ้งรายละเอียดวันเวลาและสถานที่สอบ
-ผู้สมัครสอบเก็บหลักฐานการชําระเงินผ่านธนาคารและบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐานสําหรับเข้าสอบคัดเลือก 
 
ดูระเบียบการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.grad.mct.rmutp.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทรศัพท์ 0-2280-1845, 0-2282-9009-15 ต่อ 6863, 08-5063-0647
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์