แม่ฟ้าหลวงรับสมัครภาคต้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร สถานที่เรียน เชียงราย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชานิติศาสตร์

2.หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

คุณสมบัติทั่วไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
1.ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
2.ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่งระดับใดดังต่อไปนี้ -ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
-ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกียรตินิยม
3.ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1.ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
2.ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
3.ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ และสำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
-หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน
-เอกสารคำชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) (เฉพาะบางสาขาวิชาตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
-จดหมายรับรองการสมัครเข้าศึกษา (Letter of Recommendation) (เฉพาะบางสาขาวิชาตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
-สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะบางสาขาวิชาตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.admission.mfu.ac.th

รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556
ยกเว้น
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับสมัครถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2556
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
สมัครผ่าน www.admission.mfu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.mfu.ac.th และ www.admission.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์