พระจอมเกล้าธนบุรี รับโควตา "มจธ.สร้างคนดี"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา "มจธ.สร้างคนดี" ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556
 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์
-อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยตลอด
-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
-ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
-ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โรงเรียนส่งผู้สมัครได้โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น
-ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรอง บรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
-เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง
 
คุณสมบัติเฉพาะ/เกณฑ์/เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ย (GPA) แต่ละกลุ่มสาระ รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่ คณะ/ภาควิชากำหนด 
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นความจำนงผ่านทางโรงเรียน เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัย โดย 1 โรงเรียน สามารถส่งผู้สมัครได้ 1 คนเท่านั้น
 
หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัครที่สมัครผ่านทาง http://admission.kmutt.ac.th
-สำเนาระเบียนผลการเรียน
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
-หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
-หนังสือรับรองการกระทำความดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
-แฟ้มสะสมผลงาน
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์