การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้วิจัย นางรุ่งทิวา ธราวรรณ
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 24 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครชี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้สอบถาม 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จำนวน 55 ข้อ แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.41 ถึง 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านบริบท มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ครูและผู้ปกครองยินดีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน
2. ด้านปัจจัยนำเข้า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โรงเรียนกำหนดการประกันคุณภาพภายในเป็นนโยบายหลัก การประชุมทุกครั้งโรงเรียนจะติดตามผลการดำเนินงานครั้งก่อนอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
3. ด้านกระบวนการ มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามโครงการอย่างชัดเจน และมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านผลผลิต มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาการ การกีฬา ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โดยสรุป บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์