การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ชื่อเรื่อง           การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ

                   โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ผู้วิจัย             นางรุ่งทิวา ธราวรรณ

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์          2556

 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งประกอบด้วย ผู้วิจัยจำนวน 1 คน และผู้ร่วมวิจัยเป็นครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อน-หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ  2) แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 สัมภาษณ์สภาพปัญหาการจัดจัดการเรียนรู้ 3) แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ  4) แบบประเมินฉบับที่ 1 ประเมินความเหมาะสมการเขียนแผนการสอนที่ผู้ร่วมวิจัยเขียนขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ  5) แบบประเมิน ฉบับที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนที่ผู้ร่วมวิจัยเขียนขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ 6) แบบสังเกตการณ์พฤติกรรมการสอน  โดยนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญ  ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง

 ผลการวิจัย

จากการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ด้วยแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการสอน สรุปได้ว่า การดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 สามารถพัฒนาผู้ร่วมวิจัย จำนวน 25 คน ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล และการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้ร่วมวิจัยสามารถเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ ส่วนการนิเทศแผนการสอน และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในชั้นเรียนได้ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากผู้ร่วมวิจัยเกิดการประหม่า ขาดความมั่นใจ เมื่อมีการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน การสอนน้อย มีรูปแบบวิธีสอนที่ไม่หลากหลาย การวัดและประเมินผลไม่หลากหลายวิธี ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลน้อย ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมปรึกษาหารือ และมีมติ ให้ดำเนินการพัฒนาผู้ร่วมวิจัยในวงรอบที่ 2 โดยได้นำข้อเสนอแนะในวงรอบที่ 1 มาปรับปรุงพัฒนาโดยตกลงร่วมกันให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอนอีกครั้ง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนิเทศการสอน พบว่า ผู้ร่วมวิจัย ทั้ง 25 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ สามารถนิเทศแผนการสอน และนิเทศ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในชั้นเรียนได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทุกคน ผู้ร่วมวิจัยดำเนินงานอย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การนิเทศเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารในระดับช่วงชั้นอื่นๆ ต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์