การวิจัยใบข่อย

รูปภาพของ rnb32488

 

การวิจัยใบข่อย

 

ผู้จัดทำ :

1. นางสาวมัทรี แจ่มนิยม ม. 3/1 (คนซ้าย)

2. เด็กหญิงนุชนาฎ แท่นทอง ม. 1/1 (คนขวา)

โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

                 มีการวิจัยหนึ่ง วิจัยพบว่า “ใบข่อย” มีสารอันเป็นประโยชน์ในการ ลดการอักเสบในเหงือก ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากได้ จึงได้พัฒนาสารสกัดจากใบข่อยเป็นเจลสำหรับใส่ในร่องลึกปริทันต์ โดย รศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ, รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ทพญ. นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ และ ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมจดอนุสิทธิบัตร 

 


                  คณะผู้วิจัยได้รายงานผลการใช้น้ำบ้วนปากผสมสารสกัดจากใบข่อยในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่งพบว่าสามารถลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในช่องปากได้ โดยไม่ทำให้ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยรวมในช่องปากเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณแคลเซียม ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความจุบัพเฟอร์ของน้ำลาย นอกจากนี้ ยังพบว่า การบ้วนปากด้วยสารสกัดจากใบข่อยเช้า-เย็น โดยไม่แปรงฟันเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน สามารถลดการอักเสบของเหงือกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการบ้วนปากด้วยน้ำกลั่น

 


                   จากการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในอาสาสมัครที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ โดยใช้สารละลายของสารสกัดจากใบข่อยฉีดล้างในร่องลึกปริทันต์ภายหลังการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ก็พบว่า สามารถลดการอักเสบของเหงือก และลดเชื้อก่อโรคปริทันต์ได้ กลุ่มผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสารสกัดจากใบข่อยเป็นเจลสำหรับใส่ในร่องลึกปริทันต์ (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 2141, พ.ศ.2548) และทำการทดสอบในอาสาสมัคร พบว่า มีความปลอดภัยทางคลินิก สามารถลดการอักเสบของเหงือกและสามารถลดเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคปริทันต์ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า สารสกัดจากใบข่อยมีคุณสมบัติในการลดการยึดเกาะของเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ต่อเซลล์เยื่อบุผิวกระพุ้งแก้มและฟันเทียมฐานอะคริลิก (denture acrylic) ได้ด้วย

 


                    แม้จะมีรายงานการศึกษาที่พบว่าสารสกัดจากใบข่อยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต หรือทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุและโรคปริทันต์ได้ แต่การศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อเชื้อที่อยู่ในรูป planktonic cells ด้วย ซึ่งไม่ใช่เชื้อที่อยู่ในรูปแบบไบโอฟิล์ม เนื่องจากมีรายงานการศึกษามากมายที่บ่งชี้ว่า เชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างไบโอฟิล์มและเจริญเติบโตอยู่ภายในไบโอฟิล์มมีความต้านทานต่อ antibodies, antibiotics และ antibacterial agents ต่างๆ ได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดเดียวกันที่อยู่เป็น planktonic cells ดังนั้น หากสามารถยับยั้งหรือลดการสร้างไบโอฟิล์มได้ จะสามารถลดการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบหรือทำให้การดำเนินโรคช้าลง
 

                    ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 60-150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มได้ตั้งแต่ 2-8 วัน อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะต้องดำเนินการวิจัยในระยะต่อไป

 ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪  ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177 

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

อ่านรายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/159116

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์