ประเพณีเกี่ยวกับบัว

 

ประเพณีเกี่ยวกับบัว

ประเพณีบังกุลบัว
          คือการทำบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วและนำกระดูกมาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจำหมู่บ้านในแต่ละวัดหรือบัวประจำ