ส่วนประกอบทางเคมี

รูปภาพของ rnb33968

ส่วนประกอบทางเคมี มีปริมาณสารละลายในแอลกอฮอล์ เบนซินร้อยละ 4.01 น้ำเย็นร้อยละ3.99 น้ำร้อนร้อยละ 5.55 และโซเดียมไฮดร๊อกไซด์ 1% ร้อยละ 13.99 มีปริม