ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น

                             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จำนวน 8 คน
โดยมี
แผนแบบการทดลอง One 
Group Pretest –Posttest  Design
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัยเป็นการเขียน
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 3 ระดับ จำนวน 10
ข้อ

                   การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการดังนี้
ทดสอบก่อนเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ทำการทดสอบ หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกัน
จากนั้นให้นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จากนั้นรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยหาประสิทธิภาพ
(
E1/ E2)  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.59/83.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 38.75

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 131 คน กำลังออนไลน์