ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น

                             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จำนวน 8 คน
โดยมี
แผนแบบการทดลอง One 
Group Pretest –Posttest  Design
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัยเป็นการเขียน
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 3 ระดับ จำนวน 10
ข้อ

                   การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการดังนี้
ทดสอบก่อนเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ทำการทดสอบ หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกัน
จากนั้นให้นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จากนั้นรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยหาประสิทธิภาพ
(
E1/ E2)  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.59/83.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 38.75

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์