รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณ

บทคัดย่อ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก   การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน     กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555โรงเรียนวัดฆะมัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 15 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ฉบับละ 30 ข้อ  และ3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่า t  ( t-test  dependent )                     ผลการศึกษาพบว่า        1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.04 /80.442.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                             3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน   เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์