การพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของชุมชนโรงเรียนวัดสองแพรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดย นางโสภา อัญโย

 

ชื่อผลงาน     การพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชนโรงเรียนวัดสองแพรก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลักษณะผลงาน   การบริหารจัดการ

ผู้วิจัย           นางโสภา  อัญโย

ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองแพรก

ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา2553–ปีการศึกษา2554

การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเป็นหลักการสำคัญที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดแนวทางสำหรับสถานศึกษาปฏิบัติ โรงเรียนวัดสองแพรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จังหวัดพังงา ยังมีปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาหลายด้าน
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสองแพรก
โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ครูจำนวน
3 คน 2) ผู้แทนชุมชนคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตำบลสองแพรกและคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน
8 คน  3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 8 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (
Triangulation)และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีพรรณนา

ผลการศึกษา
พบว่าก่อนดำเนินการพัฒนาชุมชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมการใช้วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
หลังดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2 วงรอบ กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีแนวคิดแนวปฏิบัติและมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพํฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนี้

            1. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ได้แก่
มีความตระหนัก มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการระดมทรัพยากร ร่วมกันวางแผนเพื่อหาวิธีการจัดหาเงินปรับภูมิทัศน์
แหล่งเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนด้านเทคโนโลยี โดยร่วมมือกันจัดกิจกรรม เช่น
การทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่  การจัดหาทุนการศึกษา  การร่วมพิธีกิจกรรมวันสำคัญ
และกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการแก้ปัญาหาขาดแคลนครูไม่ครบชั้นโดยจ้างครู การใช้วิทยากรภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองแพรก  ปรากฎว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความภาคภูมิใจและเห็นความสำเร็จของกิจกรรมการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำหรับการส่งเสริมวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจและมีความตระหนัก
เห็นความจำเป็นที่จะในการนำวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

             โดยสรุป
การพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชนโรงเรียนวัดสองแพรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
จังหวัดพังงา โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมพบว่า
ชุมชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีแนวคิดแนวปฏิบัติ
และมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเห็นสมควรให้นำแนวการพัฒนาไปใช้เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆต่อไป 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์